weight note nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight note nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight note giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight note.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight note

    * kinh tế

    phiếu trọng lượng