weight of face nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight of face nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight of face giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight of face.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight of face

    * kỹ thuật

    độ đậm nhạt của nét chữ

    độ đậm nhạt kiểu chữ

    độ dày con chữ