weight cargo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight cargo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight cargo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight cargo.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight cargo

    * kinh tế

    hàng nặng cân