weight charge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight charge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight charge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight charge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weight charge

  * kinh tế

  phí vận chuyển tính theo trọng lượng

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  phí cân toa xe