weight bill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight bill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight bill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight bill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight bill

    * kinh tế

    phiếu trọng lượng