weight index nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight index nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight index giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight index.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight index

    * kinh tế

    chỉ số trọng lượng