weights nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weights nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weights giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weights.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weights

    * kỹ thuật

    quả cân