weight-lifter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight-lifter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight-lifter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight-lifter.

Từ điển Anh Việt

  • weight-lifter

    * danh từ

    người cử tạ