weight gaining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight gaining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight gaining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight gaining.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • weight gaining

    bodybuilding that increases muscle mass and body weight

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).