weight clamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight clamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight clamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight clamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight clamp

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khối dằn (khỏi chòng chành)