weight losses nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight losses nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight losses giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight losses.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight losses

    * kinh tế

    sự hao hụt trọng lượng