weighted code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighted code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighted code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighted code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighted code

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mã có trọng lượng