weighted echo path loss (wepi) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighted echo path loss (wepi) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighted echo path loss (wepi) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighted echo path loss (wepi).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighted echo path loss (wepi)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    suy hao đường truyền của tiếng vọng có thể đo được