weighted random early discard (wred) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighted random early discard (wred) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighted random early discard (wred) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighted random early discard (wred).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighted random early discard (wred)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hủy bỏ sớm ngẫu nhiên có trọng số-phương pháp xếp hàng bảo đảm lưu lượng ưu tiên cao ít bị mất hơn trong thời gian tắc nghẽn