weighted ballot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighted ballot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighted ballot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighted ballot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighted ballot

    * kinh tế

    rút thăm thiên vị