weighted and wrapped meat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighted and wrapped meat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighted and wrapped meat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighted and wrapped meat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighted and wrapped meat

    * kinh tế

    thịt cân bao gói