weighted safety valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighted safety valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighted safety valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighted safety valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighted safety valve

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    van an toàn có đối trọng