weighted sound level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighted sound level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighted sound level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighted sound level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighted sound level

    * kỹ thuật

    vật lý:

    mức âm tahnh có trọng số