weighted mops (wmops) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighted mops (wmops) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighted mops (wmops) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighted mops (wmops).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighted mops (wmops)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    MOPS có trọng số