weighted summing unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighted summing unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighted summing unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighted summing unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighted summing unit

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    bộ cộng theo trọng số