weighted mud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighted mud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighted mud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighted mud.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighted mud

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bùn làm nặng