weighted clear completion fluid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighted clear completion fluid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighted clear completion fluid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighted clear completion fluid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighted clear completion fluid

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dung dịch nặng (dùng để hoàn tất giếng khoan)