weight bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight bit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bit trọng số