weightily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weightily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weightily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weightily.

Từ điển Anh Việt

 • weightily

  * phó từ

  rất nặng

  đè nặng, nặng nề, chồng chất (lo âu )

  cân nhắc, đòi hỏi phải suy nghĩ cẩn thận

  quan trọng, có ảnh hưởng lớn, có uy thế lớn (người, việc )

  vững, có sức thuyết phục, đanh thép (lý lẽ, lập luận...)

  mạnh, chắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • weightily

  in a serious manner

  the speech was weighty and it was weightily delivered

  as something very heavy

  she moved weightily