weightometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weightometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weightometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weightometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weightometer

    * kỹ thuật

    cân tự động