weight control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight control.

Từ điển Anh Việt

  • weight control

    /'weit'k ntroul/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (y học) sự hạn chế lên cân