weight-plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight-plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight-plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight-plate.

Từ điển Anh Việt

  • weight-plate

    * danh từ

    đĩa cân