weight machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight machine

    * kỹ thuật

    máy cán