weight ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weight ratio

  * kinh tế

  mức chuyên chở hữu hiệu

  tỉ suất trọng lượng

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  hệ số (về) trọng lượng

  hệ thức trọng lượng

  tỷ lệ theo trọng lượng

  toán & tin:

  hệ số về trọng lượng