weight of load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight of load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight of load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight of load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight of load

    * kỹ thuật

    khả năng chịu tải