press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press.

Từ điển Anh Việt

 • press

  /pres/

  * danh từ

  sự ép, sự nén, sự bóp, sự ấn

  a press of the hand: cái bóp tay

  to give something a slight press: bóp nhẹ cái gì, ấn nhẹ cái gì

  sự đông đúc, sự chen chúc; đám đông chen chúc, đám đông xô lấn

  to be lost in the press: bị lạc trong đám đông chen chúc

  sự thúc ép, sự hối hả, sự tất bật

  there is a great press of business: công việc hết sức hối hả tất bật

  cuộc hỗn chiến, cuộc loạn đả (trong một trận đánh nhau)

  cái ép; máy ép; máy nén bàn là

  hydraulic press: máy ép dùng sức nước

  máy in ((cũng) orinting press); nhà máy in; thuật in; sự in

  in the press: đang in (sách...)

  to send (go, come) to [the] press: đưa in, đem in

  to correct the press: chữa những lỗi in

  to sign for press: ký cho in

  báo chí

  freedom of the press: quyền tự do báo chí

  to be favourably noticed by the press; to have a good press: được báo chí ca ngợi

  tủ đóng vào tường; tủ đứng nhiều ngăn (để quần áo, sách vở...)

  (hàng hải) sự căng hết

  press of salt (canvas): sự căng hết buồm

  * ngoại động từ

  ép, nép, bóp, ấn

  to press grapes: ép nho

  to press juice from (out of) orange: ép (vắt) cam lấy nước

  to press the trigger of a gun: bóp cò súng

  to press the button: ấn nút, bấm nút (cho máy chạy, bấm chuông điện...); (nghĩa bóng) khởi đầu, quyết định

  to press clothes: là quần áo

  ép chặt, ghì chặt, siết chặt, ôm chặt, bóp chặt

  to press someone's hand: siết chặt tay ai

  to press someone to one's heart: ôm chặt ai vào lòng

  thúc ép, thúc bách, dồn ép

  to press an attack: dồn dập tấn công

  to press the enemy hard: dồn ép kẻ địch

  to be hard pressed: bị thúc ép; bị lâm vào cảnh khó khăn o ép

  to be pressed with questions: bị hỏi dồn

  thúc giục, giục giã, khẩn hoản, nài ép (ai làm gì)

  to press someone for something: nài ép ai lấy cái gì

  to press someone to do something: thúc giục ai làm cái gì

  to press a gilf upon someone: nài ép ai phải nhận món quà tặng

  to press an opinion upon someone: ép ai phải theo ý kiến

  nhấn mạnh

  to press the question: nhấn mạnh vào vấn đề

  đè nặng

  to press the mind: đè nặng lên tâm trí

  * nội động từ

  ép, bóp, ấn

  to press on a button: ấn nút (điện...)

  xúm xít, túm tụm, chen lấn, quây chặt lấy

  to press round someone: xúm xít quanh ai, quây chặt lấy ai

  thúc giục, thúc ép, thúc bách

  time presses: thì giờ thúc bách

  nothing remains that presses: không còn có gì thúc bách, không còn lại việc gì phải làm gấp

  hối hả, vội vã, tất bật

  to press through a crowd: hối hả chen lấn qua đám đông

  (+ on, upon) đè nặng

  to press upon one's mind: đè nặng lên tâm trí

  to press down

  ấn xuống, ép xuống, đè xuống

  to press for

  thúc giục, thúc bách, đòi hỏi thúc bách

  to be pressed for money: túng quẫn

  to be pressed for time: thiếu thì giờ, thì giờ eo hẹp

  to press fowrad

  hối hả, vội vã

  to press on

  to press foward

  thúc giục, giục giã, thúc gấp

  to press out

  ép ra, vắt ra

  to press up

  xúm xít lại, túm tụm lại, quây chặt lại

  * danh từ

  (sử học) sự bắt lính

  * ngoại động từ

  (sử học) bắt (lính); (nghĩa bóng) lấy, tước đoạt

  to press something into the service of...: tước đoạt cái gì để dùng cho...

  trưng dụng (ngựa...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • press

  * kinh tế

  áp lực

  áp suất

  bã ép

  ép

  máy ép

  nén

  sự nén

  * kỹ thuật

  ấn

  ép

  ép đè kim (vải)

  ép là

  ép vắt

  giập

  nén

  máy dập

  máy đập

  máy ép

  máy giập

  máy in

  máy nén

  máy nén ép

  sự dập

  sự ép

  sự nén

  súng phun

  cơ khí & công trình:

  đè

  toán & tin:

  nhấn, ấn, bấm (phím)

  xây dựng:

  sự ấn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • press

  the print media responsible for gathering and publishing news in the form of newspapers or magazines

  Synonyms: public press

  a machine used for printing

  Synonyms: printing press

  clamp to prevent wooden rackets from warping when not in use

  any machine that exerts pressure to form or shape or cut materials or extract liquids or compress solids

  Synonyms: mechanical press

  a weightlift in which the barbell is lifted to shoulder height and then smoothly lifted overhead

  Synonyms: military press

  the act of pressing; the exertion of pressure

  he gave the button a press

  he used pressure to stop the bleeding

  at the pressing of a button

  Synonyms: pressure, pressing

  exert pressure or force to or upon

  He pressed down on the boards

  press your thumb on this spot

  place between two surfaces and apply weight or pressure

  pressed flowers

  crowd closely

  The crowds pressed along the street

  create by pressing

  Press little holes into the soft clay

  be urgent

  This is a pressing problem

  press from a plastic

  press a record

  Synonyms: press out

  make strenuous pushing movements during birth to expel the baby

  `Now push hard,' said the doctor to the woman

  Synonyms: push

  Similar:

  imperativeness: the state of demanding notice or attention

  the insistence of their hunger

  the press of business matters

  Synonyms: insistence, insistency, pressure

  crush: a dense crowd of people

  Synonyms: jam

  wardrobe: a tall piece of furniture that provides storage space for clothes; has a door and rails or hooks for hanging clothes

  Synonyms: closet

  urge: force or impel in an indicated direction

  I urged him to finish his studies

  Synonyms: urge on, exhort

  weigh: to be oppressive or burdensome

  weigh heavily on the mind", "Something pressed on his mind

  compress: squeeze or press together

  she compressed her lips

  the spasm contracted the muscle

  Synonyms: constrict, squeeze, compact, contract

  crusade: exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person; be an advocate for

  The liberal party pushed for reforms

  She is crusading for women's rights

  The Dean is pushing for his favorite candidate

  Synonyms: fight, campaign, push, agitate

  iron: press and smooth with a heated iron

  press your shirts

  she stood there ironing

  Synonyms: iron out

  weight-lift: lift weights

  This guy can press 300 pounds

  Synonyms: weightlift

  bid: ask for or request earnestly

  The prophet bid all people to become good persons

  Synonyms: beseech, entreat, adjure, conjure