pressurise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressurise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressurise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressurise.

Từ điển Anh Việt

 • pressurise

  * ngoại động từ

  gây sức ép, gây áp lực

  điều áp (làm điều hoà áp suất, nhiệt độ...trong máy bay...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pressurise

  Similar:

  supercharge: increase the pressure on a gas or liquid

  Synonyms: pressurize

  pressurize: maintain a certain pressure

  the airplane cabin is pressurized

  pressurize a space suit

  pressurize: increase the pressure in or of

  The captain will pressurize the cabin for the passengers' comfort

  Antonyms: depressurize, depressurise