pressurize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressurize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressurize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressurize.

Từ điển Anh Việt

 • pressurize

  /'preʃəraiz/

  * ngoại động từ

  điều áp (làm điều hoà áp suất, nhiệt độ... trong máy bay...) ((thường) dạng bị động)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pressurize

  * kinh tế

  bao gói bằng son khí

  ghép kín

  * kỹ thuật

  điều áp

  nén

  tăng áp

  vật lý:

  làm tăng áp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pressurize

  maintain a certain pressure

  the airplane cabin is pressurized

  pressurize a space suit

  Synonyms: pressurise

  increase the pressure in or of

  The captain will pressurize the cabin for the passengers' comfort

  Synonyms: pressurise

  Antonyms: depressurize, depressurise

  Similar:

  supercharge: increase the pressure on a gas or liquid

  Synonyms: pressurise