depressurize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

depressurize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm depressurize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của depressurize.

Từ điển Anh Việt

  • depressurize

    * động từ

    làm giảm áp suất, hạ áp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • depressurize

    * kỹ thuật

    giảm áp

Từ điển Anh Anh - Wordnet