decompress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

decompress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm decompress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của decompress.

Từ điển Anh Việt

  • decompress

    /,di:kəm'pres/

    * ngoại động từ

    bớt sức ép, giảm sức ép

Từ điển Anh Anh - Wordnet