relax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

relax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm relax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của relax.

Từ điển Anh Việt

 • relax

  /ri'læks/

  * ngoại động từ

  nới lỏng, lơi ra

  to relax one's hold: buông lỏng ra, nới lỏng ra

  relax discipline: nới lỏng kỷ luật

  làm dịu đi, làm chùng, làm bớt căng thẳng

  to relax tension: làm tình hình bớt căng thẳng

  làm giãn ra, làm cho dễ chịu, giải (trí)

  to relax one's mind: giải trí

  to relax one's muscles: làm giảm bắp cơ

  giảm nhẹ (hình phạt)

  làm yếu đi, làm suy nhược

  (y học) làm nhuận (tràng)

  to relax the bowels: làm nhuận tràng

  * nội động từ

  lỏng ra, chùng ra, giân ra (gân cốt bắp cơ)

  giảm bớt, nguôi đi, bớt căng thẳng, dịu đi

  anger relaxes: cơn giận nguôi đi

  his features relaxed: nét mặt anh dịu đi

  world tension relaxes: tình hình thế giới bớt căng thẳng

  giải trí, nghỉ ngơi

  to relax for an hour: giải trí trong một tiếng đồng h

 • relax

  hàm yếu, hàm bé

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • relax

  * kỹ thuật

  làm chùng

  làm chùng (ứng suất)

  làm yếu

  nới

  nới lỏng

  toán & tin:

  giảm nhẹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • relax

  become less tense, rest, or take one's ease

  He relaxed in the hot tub

  Let's all relax after a hard day's work

  Synonyms: loosen up, unbend, unwind, decompress, slow down

  Antonyms: tense

  make less taut

  relax the tension on the rope

  Synonyms: unbend

  cause to feel relaxed

  A hot bath always relaxes me

  Synonyms: unstrain, unlax, loosen up, unwind, make relaxed

  Antonyms: tense, strain

  become less tense, less formal, or less restrained, and assume a friendlier manner

  our new colleague relaxed when he saw that we were a friendly group

  Synonyms: loosen up

  make less severe or strict

  The government relaxed the curfew after most of the rebels were caught

  Synonyms: loosen

  become less severe or strict

  The rules relaxed after the new director arrived

  Synonyms: loosen

  Similar:

  loosen: become loose or looser or less tight

  The noose loosened

  the rope relaxed

  Synonyms: loose

  Antonyms: stiffen

  slack: make less active or fast

  He slackened his pace as he got tired

  Don't relax your efforts now

  Synonyms: slacken, slack up