unwind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unwind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unwind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unwind.

Từ điển Anh Việt

 • unwind

  /' n'waind/

  * ngoại động từ unwound

  tháo ra, tri ra (cái gì đ cuộn, đ quấn)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • unwind

  * kỹ thuật

  quay trả lại

  tháo ra

  xây dựng:

  quay trở lại

  vật lý:

  trải ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet