wind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind.

Từ điển Anh Việt

 • wind

  /wind, (thÔ) waind/

  * danh từ (th ca)

  gió

  north wind: gió bấc

  south wind: gió nam

  to run like the wind: chạy nhanh như gió

  the wind rises: trời nổi gió, gió thổi mạnh hn

  phưng gió, phía gió thổi

  down the wind: xuôi gió

  in the teeth of wind; up the wind: ngược gió

  into the wind: về phía gió thổi

  off the wind: chéo gió

  to sail before (on) the wind: căng buồm chạy xuôi gió

  (số nhiều) các phưng trời

  the four winds of heaven: bốn phưng trời

  (thể dục,thể thao) hi

  to lose one's wind: hết hi

  to recover one's wind: lấy lại hi

  to get one's second wind: thở theo nhịp điệu thường (sau khi thở dốc trong cuộc đua)

  sound in wind and limb: có thể lực tốt

  (săn bắn) hi, mùi; (nghĩa bóng) tin phong thanh

  to get windof the hunter: đánh hi người đi săn

  to get wind of a plot: nghe phong thanh có một âm mưu

  (y học) hi (trong ruột)

  to break wind: đánh rắm

  to be troubled wind wind: đầy hi

  (gii phẫu) ức

  to hit in the wind: đánh vào ức

  lời rỗng tuếch; chuyện rỗng tuếch

  merely wind: chỉ là chuyện rỗng tuếch

  (the wind) (âm nhạc) nhạc khí thổi (kèn, sáo...); tiếng kèn sáo

  to cast (fling, throw) something to the winds

  coi nhẹ cái gì, không để tâm gìn giữ cái gì

  to get (have) the wind up

  (từ lóng) sợ h i

  to put the wind up somebody

  làm ai sợi h i

  to raise the wind

  (xem) raise

  to sail close to (near) the wind

  chạy gần như ngược chiều gió

  (nghĩa bóng) làm việc gì hầu như không đoan chính lưng thiện lắm

  to see how the wind blows (lies)

  to see which way the wind is blowing

  xem dư luận ra sao; xem thời thế sẽ ra sao

  to take the wind out of someone's sails

  nói chặn trước ai; làm chặn trước ai

  phỗng mất quyền lợi của ai

  there is something in the wind

  có chuyện gì sẽ xy ra đây, có chuyện gì đang được bí mật chuẩn bị đây

  * ngoại động từ winded

  đánh hi

  the hounds winded the fox: những con chó săn đánh hi thấy con cáo

  làm thở hổn hển, làm thở mạnh, làm thở hết hi, làm mệt đứt hi

  to be winded by the long run: mệt đứt hi vì chạy quá xa

  để cho nghỉ lấy hi, để cho thở

  to wind one's horse: cho ngựa nghỉ lấy hi

  * ngoại động từ winded, wound

  thổi

  to wind a horn: thổi tù và

  * danh từ

  vòng (dây)

  khúc uốn, khúc lượn (của con sông)

  * ngoại động từ wound

  cuộn, quấn

  to wind itself: cuộn mình lại (con rắn)

  to wind [up] wool into a ball: quấn len thành một cuộn

  to wind thread on a reel: quấn chỉ vào ống

  lợn, uốn

  the river winds its way to the sea: con sông lượn khúc chy ra biển

  to wind oneself (one's way) into someone's affection: khéo léo được lòng ai

  bọc, choàng

  to wind a baby in a shawl: bọc đứa bé trong một chiếc khăn choàng

  (kỹ thuật) quay; trục lên bằng cách quay

  lên dây (đồng hồ)

  (điện học) quấn dây

  to wind a transformer: quấn dây một biến thế

  * nội động từ

  quấn lại, cuộn lại (con rắn...)

  quanh co, uốn khúc

  the river winds in and out: con sông quanh co uốn khúc

  (kỹ thuật) vênh (tấm ván)

  to wind off

  tháo (sợi) ra (khỏi cuộn); li ra, tung ra

  to wind on

  quấn (chỉ) vào (ống chỉ)

  to wind up

  lên dây (đồng hồ, đàn)

  quấn (một sợi dây)

  gii quyết, thanh toán (công việc...

  kết thúc (cuộc tranh luận); bế mạc (cuộc họp)

  to be wound up to a high pitch

  bị đẩy lên một mức cao (cn giận)

  to be wound up to a white rage

  bị kích động đến mức giận điên lên

  to wind someone round one's little finger

  xỏ dây vào mũi ai (nghĩa bóng)

  to wind oneself up for an effort

  rán sức (làm việc gì)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wind

  * kỹ thuật

  đánh ống

  gió

  quấn

  quấn dây

  quấn lại

  quay

  sự cuộn

  sự đánh ống

  sự nâng bằng tời

  sự quấn

  sự thổi

  sự tời

  trục lên

  xây dựng:

  trục lên cuốn dây

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wind

  air moving (sometimes with considerable force) from an area of high pressure to an area of low pressure

  trees bent under the fierce winds

  when there is no wind, row

  the radioactivity was being swept upwards by the air current and out into the atmosphere

  Synonyms: air current, current of air

  a tendency or force that influences events

  the winds of change

  breath

  the collision knocked the wind out of him

  empty rhetoric or insincere or exaggerated talk

  that's a lot of wind

  don't give me any of that jazz

  Synonyms: malarkey, malarky, idle words, jazz, nothingness

  the act of winding or twisting

  he put the key in the old clock and gave it a good wind

  Synonyms: winding, twist

  extend in curves and turns

  The road winds around the lake

  the path twisted through the forest

  Synonyms: twist, curve

  arrange or or coil around

  roll your hair around your finger

  Twine the thread around the spool

  She wrapped her arms around the child

  Synonyms: wrap, roll, twine

  Antonyms: unwind

  coil the spring of (some mechanical device) by turning a stem

  wind your watch

  Synonyms: wind up

  Similar:

  tip: an indication of potential opportunity

  he got a tip on the stock market

  a good lead for a job

  Synonyms: lead, steer, confidential information, hint

  wind instrument: a musical instrument in which the sound is produced by an enclosed column of air that is moved by the breath

  fart: a reflex that expels intestinal gas through the anus

  Synonyms: farting, flatus, breaking wind

  weave: to move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular course

  the river winds through the hills

  the path meanders through the vineyards

  sometimes, the gout wanders through the entire body

  Synonyms: thread, meander, wander

  scent: catch the scent of; get wind of

  The dog nosed out the drugs

  Synonyms: nose

  wreathe: form into a wreath

  hoist: raise or haul up with or as if with mechanical help

  hoist the bicycle onto the roof of the car

  Synonyms: lift