wind box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind box

    * kỹ thuật

    hộp gió

    hóa học & vật liệu:

    khoang gió