wind egg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind egg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind egg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind egg.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind egg

    * kinh tế

    trứng không có trống