wind cone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind cone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind cone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind cone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind cone

    * kỹ thuật

    ống chỉ hướng gió

    ống phong tiêu

Từ điển Anh Anh - Wordnet