windway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

windway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm windway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của windway.

Từ điển Anh Việt

  • windway

    * danh từ

    (ngành mỏ) lò thông gió