wind way nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind way nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind way giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind way.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind way

    * kỹ thuật

    đường thông gió