windigo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

windigo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm windigo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của windigo.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • windigo

    * kỹ thuật

    y học:

    hoang tưởng windigo