wind-egg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind-egg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind-egg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind-egg.

Từ điển Anh Việt

  • wind-egg

    /'wind,eg/

    * danh từ

    trứng không có trống