wind drum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind drum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind drum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind drum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind drum

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trống quấn dây