wind data nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind data nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind data giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind data.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind data

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tài liệu gió