wind bace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind bace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind bace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind bace.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind bace

    * kỹ thuật

    giằng gió