wind-gun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind-gun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind-gun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind-gun.

Từ điển Anh Việt

  • wind-gun

    * danh từ

    súng hơi