windward nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

windward nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm windward giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của windward.

Từ điển Anh Việt

 • windward

  /'windw d/

  * tính từ & phó từ

  về phía gió

  the windward side: phía có gió

  * danh từ

  phía có gió

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • windward

  * kỹ thuật

  phía gió

  xây dựng:

  đầu gió

  hứng gió

  phía có gió

  phía đón gió

  giao thông & vận tải:

  hướng gió

  về hướng gió

  về phía gió

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • windward

  the direction from which the wind is coming

  Antonyms: leeward

  the side of something that is toward the wind

  Antonyms: leeward

  on the side exposed to the wind

  the windward islands

  Antonyms: leeward

  away from the wind

  they were sailing windward

  Synonyms: downwind

  Antonyms: leeward, upwind